ALGEMENE VOORWAARDEN
MOVE 2 FIT

1.

De overeenkomsten tussen ons en onze klanten worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van de klant vinden, tenzij expliciet anders is overeengekomen, geen toepassing. Elke bestelling impliceert automatisch en noodzakelijk de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

2.

Onze facturen moeten betaald worden binnen de tien kalenderdagen na de factuurdatum en dit op onze maatschappelijke zetel.

Bij gebreke aan tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd gelijk aan 8 % op jaarbasis op het openstaande saldo, alsmede (eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 40 euro) als schadebeding.

Elke betaling van de klant wordt eerst toegerekend op eventueel vervallen intresten en/of schadevergoedingen en vervolgens op de oudste verschuldigde vorderingen van ons op de klant. De niet-tijdige betaling van één factuur maakt alle openstaande facturen dadelijk opeisbaar.

3.

Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door onze lichte fout of de lichte fout van onze aangestelden.

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen toepassing vindt, moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

4.

Ingeval de klant de (verdere) uitvoering van de overeenkomst weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven door toedoen van de klant hebben wij het recht hetzij de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vragen (met een eventuele schadevergoeding erbij), hetzij een schadevergoeding aan de klant te vragen.

Onverminderd ons recht om hogere schadevergoeding te vorderen, wordt de schadevergoeding forfaitair vastgesteld op 25% van de overeengekomen contractsprijs.

5.

De eventuele nietigheid van één van deze voorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere clausules en van het contract tot gevolg.

6.

Bij strijdigheid tussen deze voorwaarden en de voorwaarden van de klant, primeren voorliggende voorwaarden.

7.

Op alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken en het vredegerecht van Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.